Privacyverklaring

Bij Blik zijn we van mening dat wat pri­vé is, ook pri­vé moet blij­ven. Hier­on­der ver­tel­len we u pre­cies wel­ke per­soons­ge­ge­vens wij ver­za­me­len, waar­om, en wat u kunt doen om deze gege­vens in te zien of te laten verwijderen.

Blik Sen­sing B.V., geves­tigd aan Dui­ven­kamp 351 3607 BB Maars­sen, is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zoals weer­ge­ge­ven in deze privacyverklaring.

Con­tact­ge­ge­vens:
https://www.blik-sensing.nl
Dui­ven­kamp 351 3607 BB Maars­sen
085 — 301 6789

Vra­gen, opmer­kin­gen of ver­zoe­ken tot inzien of ver­wij­de­ring ont­van­gen wij graag op info@blik-sensing.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blik Sen­sing B.V. ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens door­dat u gebruik maakt van onze dien­sten en/of omdat u deze zelf aan ons ver­strekt. Hier­on­der vindt u een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E‑mailadres
  • Ove­ri­ge per­soons­ge­ge­vens die u actief ver­strekt bij­voor­beeld door een pro­fiel op deze web­si­te aan te maken, in cor­res­pon­den­tie en telefonisch
  • IP-adres­sen

Bijzondere en gevoelige Persoonsgegevens

Onze dienst heeft niet de inten­tie gege­vens te ver­za­me­len over web­si­te­be­zoe­kers die jon­ger zijn dan 16 jaar. We kun­nen ech­ter niet con­tro­le­ren of een bezoe­ker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrok­ken te zijn bij de onli­ne acti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren, om zo te voor­ko­men dat er gege­vens over kin­de­ren ver­za­meld wor­den zon­der ouder­lij­ke toe­stem­ming. Als u er van over­tuigd bent dat wij zon­der die toe­stem­ming per­soon­lij­ke gege­vens heb­ben ver­za­meld over een min­der­ja­ri­ge, neem dan con­tact met ons op via info@blik-sensing.nl, dan ver­wij­de­ren wij deze informatie.

Doel en grondslag

Blik Sen­sing B.V. ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doelen:

  • U te kun­nen bel­len of e‑mailen indien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voeren
  • U te infor­me­ren over wij­zi­gin­gen van onze dien­sten en producten
  • U de moge­lijk­heid te bie­den een account aan te maken
  • Bescher­ming tegen en ana­ly­se van cyber­aan­val­len (betref­fen­de log­be­stan­den met IP-adressen)

Bewaartermijn

Blik Sen­sing B.V. bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren waar­voor uw gege­vens wor­den ver­za­meld. De bewaar­ter­mijn die wij voor uw per­soons­ge­ge­vens han­te­ren (voor- en ach­ter­naam, e‑mailadres, ove­ri­ge actief ver­strek­te per­soons­ge­ge­vens) is tot 1 maand na slui­ten van uw account.
Log­be­stan­den en de IP-adres­sen die daar in voor­ko­men bewa­ren wij voor maxi­maal 6 maanden.

Derde partijen

Blik Sen­sing B.V. ver­koopt uw gege­vens niet aan der­den en ver­strekt deze uit­slui­tend indien dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met u of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting. Met bedrij­ven die uw gege­vens ver­wer­ken in onze opdracht, slui­ten wij een bewer­kers­over­een­komst om te zor­gen voor een­zelf­de niveau van bevei­li­ging en ver­trou­we­lijk­heid van uw gege­vens. Blik Sen­sing B.V. blijft ver­ant­woor­de­lijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Blik Sen­sing B.V. gebruikt alleen tech­ni­sche en func­ti­o­ne­le coo­kies, en ana­ly­ti­sche coo­kies die geen inbreuk maken op uw pri­va­cy. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eer­ste bezoek aan deze web­si­te wordt opge­sla­gen op uw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. De coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­te en uw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­si­te naar beho­ren werkt en ont­hou­den bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen. Ook kun­nen wij hier­mee onze web­si­te opti­ma­li­se­ren. U kunt zich afmel­den voor coo­kies door uw inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instel­lin­gen van uw brow­ser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heeft u het recht om uw even­tu­e­le toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door Blik Sen­sing B.V. en heeft u het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat u bij ons een ver­zoek kunt indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van u beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar u of een ander, door u genoem­de orga­ni­sa­tie, te stu­ren. U kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, gege­vens­over­dra­ging van uw per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot intrek­king van uw toe­stem­ming of bezwaar op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar info@blik-sensing.nl. Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inza­ge door u is gedaan, vra­gen wij u een kopie van uw iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te stu­ren. Maak in deze kopie uw pas­fo­to, MRZ (machi­ne rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van uw pri­va­cy. We rea­ge­ren zo snel moge­lijk, maar bin­nen vier weken, op uw ver­zoek. Blik Sen­sing B.V. wil u er tevens op wij­zen dat u de moge­lijk­heid heeft om een klacht in te die­nen bij de nati­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via de vol­gen­de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Blik Sen­sing B.V. neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er zijn aan­wij­zin­gen van mis­bruik, neem dan con­tact op met security@blik-sensing.nl. Blik Sen­sing B.V. heeft de vol­gen­de maat­re­ge­len geno­men om uw per­soons­ge­ge­vens te beveiligen:

  • TLS (voor­heen SSL) Wij ver­stu­ren uw gege­vens via een bevei­lig­de inter­net­ver­bin­ding. Dit kunt u zien aan de adres­balk ‘htt­ps’ en het hang­slot­je in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie inter­net­stan­daar­den die wij gebrui­ken om te voor­ko­men dat u uit onze naam e‑mails ont­vangt die virus­sen bevat­ten, spam zijn of bedoeld zijn om per­soon­lij­ke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Vragen of opmerkingen

Heeft u na het lezen van boven­staan­de nog vra­gen of opmer­kin­gen, ont­van­gen wij die graag op info@blik-sensing.nl